วันมาฆะบูชา

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลจัดกิจกรรมวันมาฆะบูชา

ด้วยการปฏิบัติบูชาตามหลักไตรสิกขา  คือ ศีล สมาธิ  ปัญญา

ระหว่างรอพระสงฆ์ เด็กๆสามารถรอคอยอย่างเรียบร้อย  แสดงถึงความมีวินัย   

รับผิดชอบรักษาของที่นำมาใส่บาตรได้  แสดงถึงความรับผิดชอบ

ทำกิจกรรมเป็นขั้นตอนร่วมกับเพื่อนๆ ครู และพระสงฆ์ได้โดยไม่งอแง 

แสดงว่าเด็กๆมีความสามารถในการปรับตัว และรู้จักทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

 

เด็กๆรับ "ศีล"  ซึ่งเป็นการตั้งใจว่า เด็กๆจะเป็นเด็กดี

 เด็กดีไม่รังแกสัตว์ เพื่อน และสิ่งแวดล้อม  เด็กดีไม่แย่งของคนอื่น 

เด็กดีพูดแต่สิ่งดีและเป็นความจริง   เด็กดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

 

เวลาตักบาตร  เด็กๆเรียบร้อยตั้งใจ

การตักบาตรคือการฝึกใจให้รู้จักเสียสละ  และบำรุงพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา

เด็กๆสามารถตักบาตรได้ด้วยตนเอง  ทำให้เด็กๆรู้ว่าตนเองมีความสามารถ

ซึ่งจะทำให้มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

 

 

 เด็กๆทำความดีด้วยการปฏิบัติบูชาในวันมาฆะบูชา

ศีล - รักษาศีลด้วยการเป็นเด็กดี  ฝึกทักษะชีวิต ปฏิบัติตามมารยาทชาวพุทธ

เช่น กราบเบญจางคประดิษฐ์ ตักบาตรอย่างสำรวม

สมาธิ - มีสมาธิจดจ่อกับการทำกิจกรรมทุกกิจกรรม  ทั้งตักบาตร

ภาวนากับบทเพลงและโยคะสมาธิ

 ปัญญา  -  มีประสบการณ์คำว่า "พระพุทธเจ้า"  "พระสงฆ์"  "ตักบาตร"

ทำกิจกรรมเป็นขั้นตอนโดยรู้จักฟัง พูด ทำ  รวมทั้งการรู้จักแก้ปัญหาแบบง่ายๆขณะทำกิจกรรมได้

 

 

กราบขอบพระคุณ ท่านรองเจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส ที่กรุณามาประกอบพิธีและนำการเรียนรู้ในวันนี้