ReadyPlanet.com
dot
dot
ผู้รับใบอนุญาต
dot
ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงาน ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง
bulletเว็บไซต์
dot
ในบ้านนี้...บ้านรักของเรา
dot
bulletบ้านรักของเรา
dot
บรรยากาศและวิถีชีวิตในบ้านรัก
dot
bulletสวนบ้านรัก
bulletห้องเรียน
bulletบรรยากาศคลื่นสมองต่ำ จิตใต้สำนึกเปิด
dot
นวัตกรรมการศึกษาของบ้านรัก
dot
bulletREAD Model
dot
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมอง
dot
bulletLiterature Based Learning
bulletOrganic agriculture
bulletMultiple Intelligences
bulletBuddhist Instruction
bulletMontessori
bulletMegaskills
bulletSensory Integration
bulletReggio Emilia Approach
bulletWhole Language
dot
มาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัยและปลอดโรค
dot
bulletอาหารกลางวัน
bulletอาหารว่าง
bulletการดูแลสุขภาพ
dot
วันแสนสนุกในบ้านรัก
dot
bulletตารางกิจกรรมประจำวัน
bulletCooking
bulletReading and Writing
bulletCreative Play
bulletDramatic Play
bulletOutdoor Playground
bulletCreative Arts
bulletSensory Play
bulletConstructive Play
bulletLife Skills
bulletThai Identity
bulletNatural Explore
bulletTaekwondo
bulletBallet
bulletManipulative Play
bulletMusic
bulletMultilingual
bulletMath
bulletExperience-Enhancement Activities
bulletICT Skills
bulletMeditation
bulletRhythmic Movement
bulletMoter Skills
bulletScience
bulletSwimmimg
bulletLunch Time
dot
SMART Kids Program
dot
bulletViolin
bulletFootball
bulletCooking
bulletBallet and Jazz Dance
bulletTeakwondo
bulletChinese
bulletThai Classical Dance
bulletPiano
dot
การขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
dot
bulletขั้นตอนการสัมภาษณ์และเข้าเยี่ยมชม
bulletการศึกษาดูงาน
dot
ผู้ปกครองถาม-คุณครูตอบ
dot
bulletการสอบเข้าอนุบาล
bulletมาอยู่เนอร์สเซอรี่จะร้องไห้ไหม
bulletลูกไม่ยอมกินผักเลย
bulletกลัวลูกป่วยเมื่อมาเนอร์สเซอรี่
bulletลูกไม่นอนกลางวัน
bulletลูกยังไม่บอกปัสสาวะเลย
bulletลูกยังไม่เลิกขวดนมเลย
bulletลูก2 ขวบครึ่งยังพูดไม่ได้
bulletครูดูแลเด็กหลายคนได้อย่างไร
bulletบ้านรักดูแลความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างไร
bulletการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
bulletทำไมต้องกำหนดเวลาเข้าเยี่ยมชม
bulletทำไมไม่เปิดวันเสาร์อาทิตย์
bulletขอมาเฝ้าลูกได้ไหม
bulletทำไมเปิดสายและปิดเร็วกว่าที่อื่น
bulletจำเป็นต้องเข้าเนอร์สเซอรี่หรือไม่
bulletทำไมต้องสัมภาษณ์เด็กและผู้ปกครองก่อนสมัคร
bulletทำไมต้องฝึกเด็กให้ทำอะไรๆเอง
bulletเด็กเรียนหลายภาษาดีหรือไม่
bulletลูกมีโรคประจำตัว ลูกแพ้อาหารมาเรียนได้ไหม
dot
รับข่าวสาร

dot
dot
รับสมัครพนักงาน
dot
bulletรับสมัครครู พี่เลี้ยง
dot
ฝึกงานโครงการ Aupair
dot
bulletนักศึกษาฝึกงานโครงการ Aupair
dot
หลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงเด็ก
dot
bulletอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ
bulletภาพการอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ
dot
Line
dot
dot
Facebook Fanpage
dot
READ Model

 

READ Model  เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่พัฒนาโดย ดร.จารุทัศน์  วงศ์ข้าหลวง

ซึ่งเริ่มต้นจากการทำวิจัยที่บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลโดยมีนักเรียนอายุ 2-3 ปีเป็นกลุ่มทดลองเมื่อปี พ.ศ. 2556

ได้รับความกรุณาจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษางานวิจัย

ได้แก่ ศ.ดร.อารี สัณหฉวี  รศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต์  ผศ.ร.ท.ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง  อ.ดร.พัฒนา ชัชพงศ์

ปัจจุบัน  READ Model  มีการเผยแพร่ไปทั่วประเทศ

ได้รับการยอมรับจากครูปฐมวัยและผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา

ว่าเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ทุกด้าน 

สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระยะยาว และมีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยไทย

 

 

ตารางวิเคราะห์การประยุกต์ใช้รูปแบบ  READ  กับการส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัย

ที่

 

กิจกรรม

สมรรถนะ 7 ด้านหลัก

 

เคลื่อนไหว

สุขภาวะ

สังคม

อารมณ์

คิด

สติปัญญา

ภาษา

จริยธรรม

สร้างสรรค์

 
 

1

ขั้นการอ่าน (Reading=R)

เด็กมีประสบการณ์การอ่าน  ด้วยการอ่าน 3 วิธี คือ ครูอ่านให้ฟัง เด็กมีส่วนร่วมในการอ่าน และเด็กอ่านด้วยภาษาของเด็กเอง

 

ü

ü

ü

ü

ü

 

 

2

ขั้นขยายความเข้าใจ (Expanding=E) เด็กขยายความเข้าใจด้วยการสนทนาและเชื่อมโยงเรื่องราวในหนังสือกับประสบการณ์ของเด็ก(ตัวละคร ฉาก โครงเรื่อง แก่นเรื่อง)

 

ü

ü

ü

ü

ü

 

 

3

ขั้นกิจกรรมต่อเนื่อง (Activity=A)

เด็กทำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน  และค้นคว้าหาความรู้ ด้วยการทัศนศึกษา  ถ่ายภาพ  ดูวีดีทัศน์ หาข้อมูลจากเว็บไซต์  วาด ระบายสี ปั้น ประดิษฐ์ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือแนะนำ

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

4

ขั้นแสดงผลงาน (Display=D) 

เด็กนำผลงานที่ทำในขั้นกิจกรรมต่อเนื่องมาสรุป  นำเสนอและจัดแสดงควบคู่กับหนังสือ ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น หน้าชั้น คลิปวีดีโอ

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์การประยุกต์ใช้รูปแบบ READ กับการส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

 

 

ที่

รูปแบบ READ

3 R

7 C

อ่าน

เขียน

 

คณิต

 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ทักษะเทคโนโลยี

ทักษะชีวิต

ทักษะคิด

เชิงวิพากษ์

/ แก้ปัญหา

ทักษะคิดสร้างสรรค์

/ นวัตกรรม

ทักษะสื่อสาร

(เช่น ฟัง พูด)

ทักษะร่วมมือ

ทำงานเป็นทีม

ทักษะ

คอมพิวเตอร์

 (เช่น สนใจการหาข้อมูลจากสื่อเทคโน)

ทักษะชีวิต

(เช่น ยืดหยุ่น ปรับตัว ผู้นำรับผิดชอบ ริเริ่ม)

ทักษะสังคม /ข้ามวัฒนธรรม

(เช่น รู้ว่าเมื่อใดควรฟัง พูด สนใจนิทานต่างวัฒนธรรม)

1

ขั้นการอ่าน (Reading=R)

หมายถึง ขั้นตอนที่เด็กมีประสบการณ์การอ่าน  ด้วยการอ่าน 3 วิธี คือ ครูอ่านให้ฟัง เด็กมีส่วนร่วมในการอ่าน และเด็กอ่านด้วยภาษาของเด็กเอง

ü

 

 

 

 

ü

 

 

ü

ü

2

ขั้นขยายความเข้าใจ (Expanding=E) หมายถึง ขั้นตอนที่เด็กขยายความเข้าใจด้วยการสนทนาและเชื่อมโยงเรื่องราวในหนังสือกับประสบการณ์ของเด็กในเรื่อง    ตัวละคร ฉาก โครงเรื่อง แก่นเรื่อง

 

 

ü

ü

 

 

 

 

ü

 

3

ขั้นกิจกรรมต่อเนื่อง (Activity=A) หมายถึง ขั้นตอนที่เด็กทำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน  และค้นคว้าหาความรู้ ด้วยการทัศนศึกษา  ถ่ายภาพ  ดูวีดีทัศน์  หาข้อมูลจากเว็บไซต์  วาด  ระบายสี  ปั้น  ประดิษฐ์  เล่นบทบาทสมมุติโดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ

 

ü

 

 

ü

 

ü

ü

ü

 

4

ขั้นแสดงผลงาน (Display=D) 

หมายถึง ขั้นตอนที่เด็กนำผลงานที่ทำในขั้นกิจกรรมต่อเนื่องมาสรุป  นำเสนอและจัดแสดงควบคู่กับหนังสือ ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น หน้าชั้น คลิปวีดีโอ

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์การประยุกต์ใช้รูปแบบ READ กับการส่งเสริมทักษะ EF

 

ที่

 

กิจกรรม

ทักษะ EF

 

จำเพื่อ

ใช้งาน

ยั้งคิดไตร่ตรอง

ยืดหยุ่นความคิด

จดจ่อใส่ใจ

ควบคุมอารมณ์

ประเมินตนเอง

ริเริ่ม

ลงมือทำ

 
 

1

ขั้นการอ่าน (Reading=R)

เด็กมีประสบการณ์การอ่าน  ด้วยการอ่าน 3 วิธี คือ ครูอ่านให้ฟัง เด็กมีส่วนร่วมในการอ่าน และเด็กอ่านด้วยภาษาของเด็กเอง

ü

ü

 

ü

ü

 

 

 

2

ขั้นขยายความเข้าใจ (Expanding=E) เด็กขยายความเข้าใจด้วยการสนทนาและเชื่อมโยงเรื่องราวในหนังสือกับประสบการณ์ของเด็ก(ตัวละคร ฉาก โครงเรื่อง แก่นเรื่อง)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

 

3

ขั้นกิจกรรมต่อเนื่อง (Activity=A)

เด็กทำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน  และค้นคว้าหาความรู้ ด้วยการทัศนศึกษา  ถ่ายภาพ  ดูวีดีทัศน์ หาข้อมูลจากเว็บไซต์  วาด ระบายสี ปั้น ประดิษฐ์ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือแนะนำ

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

4

ขั้นแสดงผลงาน (Display=D) 

เด็กนำผลงานที่ทำในขั้นกิจกรรมต่อเนื่องมาสรุป  นำเสนอและจัดแสดงควบคู่กับหนังสือ ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น หน้าชั้น คลิปวีดีโอ

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

ที่

 

กิจกรรม

ทักษะ EF

 

จำเพื่อ

ใช้งาน

ยั้งคิดไตร่ตรอง

ยืดหยุ่นความคิด

จดจ่อใส่ใจ

ควบคุมอารมณ์

ประเมินตนเอง

ริเริ่ม

ลงมือทำ

 
 

1

ขั้นการอ่าน (Reading=R)

เด็กมีประสบการณ์การอ่าน  ด้วยการอ่าน 3 วิธี คือ ครูอ่านให้ฟัง เด็กมีส่วนร่วมในการอ่าน และเด็กอ่านด้วยภาษาของเด็กเอง

ü

ü

 

ü

ü

 

 

 

2

ขั้นขยายความเข้าใจ (Expanding=E) เด็กขยายความเข้าใจด้วยการสนทนาและเชื่อมโยงเรื่องราวในหนังสือกับประสบการณ์ของเด็ก(ตัวละคร ฉาก โครงเรื่อง แก่นเรื่อง)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

 

3

ขั้นกิจกรรมต่อเนื่อง (Activity=A)

เด็กทำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน  และค้นคว้าหาความรู้ ด้วยการทัศนศึกษา  ถ่ายภาพ  ดูวีดีทัศน์ หาข้อมูลจากเว็บไซต์  วาด ระบายสี ปั้น ประดิษฐ์ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือแนะนำ

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

4

ขั้นแสดงผลงาน (Display=D) 

เด็กนำผลงานที่ทำในขั้นกิจกรรมต่อเนื่องมาสรุป  นำเสนอและจัดแสดงควบคู่กับหนังสือ ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น หน้าชั้น คลิปวีดีโอ

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ภาพและข้อความในเว็บไซต์นี้