มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

      

บ้านรักเนอร์เซอรี่สคูล เป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 3 ประการ คือ   

1. การบริหารจัดการที่ดี

2. กระบวนการบริการหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กที่มีคุณภาพ

3. ประสิทธิผลของการดำเนินงานคือเด็กต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

 

ทิศทางการพัฒนา

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลมีทิศทางในการจัดทำแผนพัฒนาสถานพัฒนาเด็กดังนี้

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการ  ได้แก่  การบริหารงานอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการบุคลากร  การจัดสภาพแวดล้อม  ความปลอดภัย

การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  ได้แก่  การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก  การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ – อารมณ์  การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพเด็ก ได้แก่ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน เด็กมีพัฒนาการทางด้านจิตใจ – อารมณ์ สังคม  เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

 

กลยุทธ์

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานพัฒนาเด็กให้ได้มาตรฐานในการบริหารจัดการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

Visitors: 116,146