รายนามผู้พัฒนาหลักสูตร

รายนามผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร

 

ประธานโครงการ

             1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร. ไพบูลย์  อ่อนมั่ง          อาจารย์ประจำสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มศว

 

ที่ปรึกษา

             1. อาจารย์ ดร. จารุทัศน์  วงศ์ข้าหลวง                          ผู้รับใบอนุญาตบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

             2. อาจารย์ ดร. ขนิษฐา  สาลีหมัด                                อาจารย์ประจำสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  มศว

 

คณะทำงาน

             1. นางฤกษ์ฤดี  นาควิจิตร                                          นิสิตสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มศว

             2. นายศักดิ์ชัย  ใจซื่อตรง                                             นิสิตสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มศว

             3. นางสาวศิรินทร  มีขอบทอง                                     นิสิตสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มศว

             4. นางสาวสุพัชรี  ภู่อาวรณ์                                           นิสิตสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มศว

             5. นายยะยา  ยุทธิปูน                                                    นิสิตสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มศว

 

คณะทำงานร่วม 

             1. นางสาวสวัสดิ์อร  วงศ์ข้าหลวง                                 ฝ่ายวิชาการ บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

             2. นางจินตนา  กลิ่นเพ็ชร์                                           ครูบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

             3. นางสาวไพรินทร์   สุขรมย์                                       ครูบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

             4. นายธวัชชัย  วงศ์ข้าหลวง                                        ครูบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

             5. นางสาวณิชนันทน์  ดาสี                                          ครูบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล             

 

คณะกรรมวิพากษ์หลักสูตร 

             1.  นางอรทัย  วงศ์ข้าหลวง                                           ครูบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

             2.  นางสาววิภาวี  เทียนวิลัย                                         ครูบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

             3.  นางสาววรรณวิภา  แก้วระย้า                                   ครูบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

             4.  นางสาวมนัสวี  สิงห์คลี                                            ครูบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

             5. นางสาววศินี  แก้วงาม                                              ครูบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล             

             6. นางสาวสุปราณี  พลสอน                                           ครูบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

             7. นางสาววิยะดา  จันแสน                                            ผู้ปกครองบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

             8. นายพิเชษฐ์  บัวทอง                                                 ผู้ปกครองบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

             9. นายขวัญชัย  มณีชาติ                                                ผู้ปกครองบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

             10. นางสาววิไลลักษณ์  กติยะการ                                   ผู้ปกครองบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

            

 

Visitors: 116,146