ผู้ก่อตั้ง และ ผู้รับใบอนุญาต

 

การศึกษา

 

ปริญญาเอก  สาขาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ปริญญาโท  สาขาศิลปศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ปริญญาตรี  สาขาปฐมวัยศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ปริญญาตรี สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

มัธยมศึกษา  โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

 

รางวัลเกียรติยศ

 

รางวัลครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้สาขาส่งเสริมการอ่าน

 

ประสบการณ์ทำงาน

ครูผู้สอนวิชารักการอ่านและครูปฐมวัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 

นักเขียนนิตยสาร Real Parenting  บันทึกคุณแม่ Kids and school

อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย และ วิทยากรเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในองค์กรต่างๆ

อาทิ โครงการนิทานเพื่อนรักของบริษัทแปลนฟอร์คิดส์ 

งานเทศกาลนิทานในสวนของมูลนิธิเอสซีจีร่วมกับกรุงเทพมหานคร

การอบรมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

การอบรมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต่างๆ

การอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดต่างๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ปณิธานก่อตั้งบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

เพื่อเป็นสถาบันส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ

และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

Visitors: 116,148