READ Model คืออะไร

READ Model  เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่พัฒนาโดย ดร.จารุทัศน์  วงศ์ข้าหลวง

ซึ่งเริ่มต้นจากการทำวิจัยที่บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลโดยมีนักเรียนอายุ 2-3 ปีเป็นกลุ่มทดลองเมื่อปี พ.ศ. 2556

ได้รับความกรุณาจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษางานวิจัย

ได้แก่ ศ.ดร.อารี สัณหฉวี  รศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต์  ผศ.ร.ท.ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง  อ.ดร.พัฒนา ชัชพงศ์

ซึ่ง READ Model เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ปัจจุบัน  READ Model  มีการเผยแพร่ไปทั่วประเทศ

ได้รับการยอมรับจากครูปฐมวัยและผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา

ว่าเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ทุกด้าน 

สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระยะยาว และมีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยไทย 

Visitors: 116,153