ทำไมต้องฝึกให้เด็กทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง


 

กิจวัตรง่ายๆเหล่านี้ถูกบ่มเพาะในตัวเด็กจนเป็นวิถีชีวิตในบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลที่ทำให้เด็กเติบโตขึ้นด้วยความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง  ภูมิใจในความสามารถของตนเองโดยมีผู้ใหญ่จัดสถานการณ์และดูแลอยู่ใกล้ชิดแต่ปล่อยให้เด็กมีอิสระในการลงมือทำ   การดูแลในบ้านรักจึงไม่ได้ออกมาในรูปแบบของการประคบประหงมเด็ก แต่ออกมาในรูปแบบของการเชื่อมั่นในความสามารถของเด็ก  สนับสนุนให้กำลังใจและชื่นชมในศักยภาพของเด็ก  ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการ 

 

การฝึกให้เด็กทำอะไรเองมีข้อดีมากมาย  เช่น  เด็กรู้จักการพึ่งพาตนเองซึ่งส่งผลต่อความคิดทางบวกว่าตนเองสามารถทำอะไรเองได้สำเร็จ   เด็กได้ฝึกทักษะการประสานสัมพันธ์มือกับตา  เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา   เด็กมีความรับผิดชอบให้ช่วยเหลือตนเองได้ตามสมควร  ฝึกฝนเรื่องกฏเกณฑ์และระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม  เด็กที่ได้รับการฝึกฝนในการช่วยเหลือตนเองมากดีจะมีความพร้อมในการเรียนรู้ได้ดีกว่า  เด็กที่ไม่ได้รับการฝึกจะทำเมื่อตนอยากทำ เอาแต่ใจ จึงไม่ค่อยมีความพร้อม

 

Visitors: 116,156