ทำไมต้องมีการสัมภาษณ์ครอบครัวใหม่


บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลมุ่งเน้นคุณภาพของเด็กมากกว่าปริมาณของเด็ก  จึงสามารถรับเด็กในแต่ละปีการศึกษาได้เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น    การพิจารณารับเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีทัศนคติสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาและแนวการจัดการเรียนการสอนของบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล  จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างพ่อแม่และครูในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างมีคุณภาพ  เพราะการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนั้นจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

การสัมภาษณ์ผู้ปกครองทั้งจากการทำแบบสัมภาษณ์และสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการจึงมีส่วนสำคัญในการพิจารณารับเด็กเข้าเรียน  ผู้ปกครองที่มีทัศนคติที่ดี  เป็นแบบอย่างที่ดีตามวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม  เลี้ยงลูกถูกทาง  และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กอยู่เสมอคือคุณสมบัติที่สำคัญมากในการสร้างสังคมเล็กๆของเรา  ครอบครัวบ้านรักของเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เอื้ออาทรต่อกัน 

ส่วนการสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการเด็กในวันสัมภาษณ์นั้นเป็นเพียงเบื้องต้น เพื่อพิจารณาจัดกลุ่มเด็กเข้าห้องเรียนที่เหมาะสมเท่านั้น  (ยกเว้นนักเรียนมาสมัครเรียนใกล้เวลาสอบเข้าโรงเรียนอนุบาล  จะพิจารณาพัฒนาการเด็กเป็นหลัก) 

Visitors: 116,153