ตารางกิจกรรมประจำวัน



  • หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล พัฒนาโดย บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล ร่วมกับ โครงการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หากประสงค์นำไปใช...

  • รายนามผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร ประธานโครงการ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร. ไพบูลย์อ่อนมั่งอาจารย์ประจำสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มศว ที่ปรึกษา 1.อาจารย์ ดร. จารุทัศน์วงศ์ข้าหลวง ...
Visitors: 116,157