ฝึกงาน


สถานที่ฝึกงาน 

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลสาขาศรีราชาหรือสาขาอมตะนคร

เวลาฝึกงาน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์   (สามารถตกลงวันฝึกงานแต่ละสัปดาห์ได้)  หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สิ่งที่จะได้รับ

ใบรับรองการผ่านงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ใบรับรองผลการฝึกงานจากการประเมินตามมาตรฐาน

ภาพถ่ายแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ระยะเวลาตามเงื่อนไขและผ่านการประเมินตามมาตรฐาน)

คุณสมบัติ                

เพศหญิง   มีวุฒิภาวะเหมาะสม  รักเด็ก สุภาพเรียบร้อย  บุคลิกภาพดี    สุขภาพแข็งแรง  ชอบการทำกิจกรรมกับเด็ก  

ไม่เคยได้รับโทษจำคุก   ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย

หลักฐานการสมัคร      

1. สำเนาทะเบียนบ้าน                                    

2. สำเนาบัตรประชาชน                                    

3. สำเนาวุฒิการศึกษา  (เฉพาะระดับสูงสุด)

4. หนังสือส่งตัวเพื่อฝึกงานจากโครงการหรือจากสถาบัน  และต้องมีลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม

5.  รูปถ่าย 2 รูป                                    

6.  แผนที่บ้านพักในปัจจุบัน                                    

7.  เอกสารการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 

ขั้นตอนการสมัคร      

1. โทรศัพท์ หรือ ไลน์ แจ้งความจำนงค์และนัดหมายเข้าสมัคร                                    

2. สมัครพร้อมแสดงหลักฐานการสมัคร สัมภาษณ์                                                                      

3. รอฟังผล  

Visitors: 119,131