ความเป็นมา

                

 

 

 

                บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชา เปิดทำการเมื่อวันที่  25  มีนาคม  2548   ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง  จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เมื่อวันที่ 8  ธันวาคม  2548  โดยมี  ดร.จารุทัศน์   วงศ์ข้าหลวง   เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ   โดยได้รับเกียรติจากปลัดวรรณวดี  จันทร์อินทร์   ปลัดอำเภอศรีราชา    มาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่  25  ธันวาคม 2548

 

 

                บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล จัดกิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อกระตุ้นให้มีพัฒนาสมวัย   โดยคำนึงถึงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.2560  เพื่อเสริมประสบการณ์ต่างๆสำหรับเด็กตามความเหมาะสมของวัย   คำนึงถึงการเรียนรู้ด้านลักษณะนิสัย  คุณธรรม จริยธรรม  ภาษา  ดนตรี  และศิลปะ   อันเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย    พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านต่างๆให้เด็กได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพตามวัย    และได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่เปี่ยมไปด้วยความรักความอบอุ่น   ซึ่งเป็นเจตคติที่ดีที่ทำให้เกิดการเรียนรู้    พัฒนาสู่การเป็นเด็กเก่ง  เด็กดี  และมีความสุข  รักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

 

             ปัจจุบันบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลขยายพื้นที่เป็น 3 อาคาร ได้แก่ อาคารสำนักงาน อาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2  และขยายสาขาเพิ่มเติมเป็นแห่งที่ 2 คือ สาขาอมตะนคร  ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง โดยดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  อันประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ   ยุทธศาสตร์ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพเด็ก 

 

 

Visitors: 116,143